Föreningens stadgar

1 §

Föreningens namn är Harley-Davidson Club Finland och hemorten är Helsingfors stad.

2 §

Föreningens syfte är att både ur teknisk och samhällelig synvinkel utveckla intresset för Harley-Davidson motorcyklar i Finland, samt att hålla kontakt med utländska entusiaster och organisationer. För att genomföra det syftet arrangerar föreningen rally- och välgörenhetskörningar, kvällsevenemang, utställningar, trafikutbildningar, publicerar klubbtidningen samt genom offentlig informationsverksamhet och även på annat motsvarande sätt strävar till att väcka intresse för motorcykelhobbyn.

3 §

Varje person som har fyllt 16 år kan bli medlem i föreningen, förutsatt att föreningens styrelse godkänner personen.

En person som har godkänts som medlem förs in i föreningens medlemsregister, tillsammans med andra nödvändiga personuppgifter om medlemmen. Den godkända medlemmen får ett medlemskort.

Föreningsmedlemmen har rätt att utträda ur föreningen efter tre (3) månader, från det att medlemmen skriftligen har anmält saken till föreningens styrelse eller till ordföranden eller anmält utträdandet på föreningens möte och det har förts in i protokollet.

En föreningsmedlems medlemskap kan på styrelsens beslut sägas upp, om medlemmen har försummat att betala medlemsavgiften mer än tre månader räknat från förfallodagen, eller om medlemmen genom sitt agerande i föreningen eller utanför den förhindrar föreningens genomförande av sina mål eller skadar dess rykte.

Medlemmen har rätt att begära att föreningens möte prövar styrelsens beslut genom att anmäla ärendet till styrelsens ordförande inom trettio (30) dagar efter mottagandet av uppsägningsbeslutet. På basen av denna anmälan är styrelsen förpliktad att behandla ärendet om uppsägning på föreningens följande möte, som först hålls efter det att anmälan till styrelsen ordförande har gjorts.

Årsmötet fastställer föreningens medlemsavgift. Medlemsavgiften ska betalas vid den tidpunkt som styrelsen har bestämt.

Föreningens årsmöte hålls i juli och följande ärenden behandlas på mötet:

1)    föreningens årsberättelse, räkenskaperna och revisionsberättelsen presenteras;

2)    bokslutet från det föregåendet räkenskapsåret bekräftas;

3)    beslut fattas om beviljande av räkenskaps- och ansvarsfrihet för styrelsen och för de åtgärder som föreningens styrelse eller revisionsberättelsen eventuellt ger upphov till;

4)    medlemsavgifternas storlek fastställs;

5)    vartannat år väljs styrelsens ordförande och övriga medlemmar i styrelsen;

6)   två revisorer och två vice revisorer väljs för revidering av det innevarande räkenskapsårets styrelse och räkenskaper;

7)    övriga ärenden som styrelsen eller föreningsmedlemmarna har nämnt i möteskallelsen behandlas.

Föreningens extraordinarie möte hålls närhelst styrelsen anser det vara nödvändigt eller, när minst en tjugondedel (1/20) av föreningens totala medlemsantal skriftligen kräver att möte hålls för ett särskilt anmält ärende.

Föreningens möte sammankallas minst fjorton (14) dagar före mötet, med en kungörelse i klubbtidningen eller på föreningens webbsida eller per brev som skickas till medlemmarna. Övriga tillkännagivanden till föreningens medlemmar levereras på samma sätt.

Föreningens ärenden sköts av styrelsen, som föreningens årsmöte väljer för två (2) år i gången. Styrelsen består av ordföranden och sex styrelsemedlemmar. Styrelsen väljer bland styrelsemedlemmarna en viceordförande och en sekreterare samt utser bland styrelsemedlemmarna eller bland utomstående föreningstjänstemän som föreningen har behov av.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av viceordföranden när ordföranden är förhindrad, när de anser att det finns anledning att hålla möte eller när minst hälften av styrelsens medlemmar kräver det.

Styrelsen är beslutförande, när minst hälften av styrelsemedlemmarna, ordförande eller viceordföranden medräknat är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst den avgörande rösten, val avgörs med omlottning.

10§

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden var för sig.

11§

Företagets räkenskapsår är en period om tolv (12) månader, med början från 1:a maj respektive kalenderår. Bokslutet och årsberättelsen för det föregående räkenskapsåret ska färdigställas inom maj och överlämnas till revisorerna före 1:a juni.

12§

Revisorerna ska före 1:a juli överlämna en skriftlig berättelse, över den utförda revisionen av styrelsen och räkenskaperna, till styrelsen.

13§

Intäkter som har ackumulerats från medlemsavgifter, donationer, utställnings- eller nöjesevenemang eller från annat, använder föreningen till finansieringen av sin verksamhet.

14§

Beslut om ändringar av föreningens stadgar ska fattas med minst två tredjedelars majoritet av rösterna från omröstningen som förrättas på årsmötet.

15§

Om föreningen upplöses, används dess medel riksomfattande till ändamål som främjar motorcykelhobbyn i enlighet med beslut som fattas på föreningens möte-