Yhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimenä on Harley-Davidson Club Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on Harley-Davidson moottoripyörien harrastamisen tekninen ja yhteiskunnallinen kehittäminen Suomessa, sekä yhteydenpito alan ulkomaisiin harrastajiin ja järjestöihin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokoontumis- ja hyväntekeväisyysajoja, illanviettoja, näyttelyitä, harjoittaa liikennevalistusta, julkaisee kerholehteä sekä julkisella tiedotustoiminnalla ja muullakin vastaavalla tavalla pyrkii herättämään kiinnostusta moottoripyöräharrastukseen.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 16 vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot. Jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenkortti.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittanut eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien, taikka jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

Yhdistyksen jäsenmaksuista päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä  aikana.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään heinäkuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1)    esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto;

2)    vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta;

3)    päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta;

4)    päätetään jäsenmaksujen suuruudesta;

5)    valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,

6)    valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden hallintoa ja tilejä;

7)    käsitellään hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, kun vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen koko jäsenmäärästä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista(14) päivää ennen kokousta kerholehdessä tai yhdistyksen internet sivuilla julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenille postitetuilla kirjeillä. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee kahdeksi (2)vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut yhdistyksen  tarvitsemat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin.

11§

Yhdistyksen tilikautena on kahdentoista (12) kuukauden jakso, alkaen kunkin kalenterivuoden toukokuun 1. päivästä. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä tilikaudelta toukokuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille ennen kesäkuun 1. päivää.

12§

Tilintarkastajien tulee ennen heinäkuun 1. päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja  tilien tarkastuksesta.

13§

Jäsenmaksuista, lahjoituksista, näyttely- ja huvitilaisuuksista tai muulla tavoin kertyvät tulonsa yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen.

14§

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksen äänten enemmistöllä luettuna vuosikokouksessa toimitetussa äänestyksessä annetuista äänistä.

15§

Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat moottoripyöräharrastusta edistäviin tarkoituksiin maanlaajuisesti sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää.